Hillerød Elite Idræts grundlag

Hillerød Elite Idræt varetager opgaverne i forhold til samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Hillerød Kommune.

Hillerød Elite Idræt har fokus på talent- og eliteudviklingen i forhold til klubber og atleter. Formålet er at skabe en talent- og elitekultur baseret på netværkssamarbejde mellem Hillerød Elite Idræt, de prioriterede sportsklubber, uddannelsesinstitutioner i Hillerød og Hillerød Kommune.

Mission

 • Hillerød Elite Idræt vil i samarbejde med de prioriterede sportsgrene, Team Danmark, Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI), specialforbund, skoler, uddannelsesinstitutioner og Hillerød Kommune udvikle et attraktivt talent- og elitemiljø i kommunen.
 • Hillerød Elite Idræt har fokus på talent – og eliteudviklingens muligheder sportsligt, uddannelsesmæssigt og erhvervsmæssigt.
 • Hillerød Elite Idræt bidrager med økonomisk støtte til udvikling af talent- og eliteidræt i Hillerød. HEI støtter ikke enkelt atleter, men alene initiativer og aktiviteter der retter sig mod det sportslige miljø, high performance kultur og tværgående kompetenceløft og uddannelsesaktiviteter.

Vision

 • At der i Hillerød opbygges et netværkssamarbejde mellem Hillerød Elite Idræt, de prioriterede sportsgrene og specialforbundene omkring udvikling af talent- og elitekulturen i klubberne.
 • Hillerød Elite Idræt markerer sig ved at skabe og udvikle gode, velfungerende talentudviklingsmiljøer, med fokus på sportslig, personlig og social udvikling.
 • Hillerød Elite Idræt samarbejder med Team Danmark for at udvikle, understøtte og brande eliteidrætten i Hillerød Kommune.

Mål

 • At der skabes et attraktivt talent- og elitemiljø, der er med til at rekruttere og fastholde unge atleter med interesse for eliteidræt i Hillerød Kommune
 • At støtte op omkring elementerne i Team Danmark aftalen herunder at sikre at tiltag føres ud i de prioriterede idrætsgrene og videre til idrætsudøverne
 • Hillerød Elite Idræt indgår aktivt samarbejde omkring udviklingen af talentidrætsklasserne samt Hillerødordningen i Hillerød Kommune

Vedtægt

Fonden for Hillerød Elite Idræt

Cvr. nr. 27 99 36 99

§ 1 Navn og hjemsted

Fondens navn er Hillerød Elite Idræt.
Fonden er hjemmehørende i Hillerød.

§ 2 Fondens formål
At der skabes et attraktivt talent- og elitemiljø, der er med til at fastholde og rekruttere unge atleter med interesse for eliteidræt i Hillerød Kommune.

At støtte op omkring elementerne i Team Danmark aftalen herunder at sikre at tiltag føres ud i de prioriterede idrætsgrene og videre til idrætsudøverne.

Hillerød Elite Idræt indgår aktivt samarbejde omkring udviklingen af talentidrætsklasserne og Hillerødordningen i Hillerød Kommune.

§ 3 Fondens grundkapital
Fondens grundkapital udgør 300.000 kr. Beløbet er indestående i fondens pengeinstitut.

§ 4 Særlige rettigheder
Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder.

§ 5 Fondens bestyrelse

Bestyrelsen er fondens øverste myndighed.

Fondens består af følgende medlemmer med stemmeret:

2 repræsentanter fra Hillerød Byråd

 • Formanden eller en anden repræsentant for fagudvalget med ansvar for idrætsområdet
 • Formanden eller en anden repræsentant for fagudvalget med ansvar for undervisningsområdet

2 repræsentanter fra erhvervslivet (C4)

 • Repræsentant fra C4 med særlig interesse for idræt i kommunen 
 • Repræsentant for Fonden for FrederiksborgCentret

1 repræsentant fra HSI’s bestyrelse

1 repræsentant fra de prioriterede sportsklubber (udpeget af netværket blandt de prioriterede klubber)

1 repræsentant fra uddannelser med eliteidrætsordning (udpeget af Hillerød Elite Idræt)

1 repræsentant fra elitemiljøet (repræsentant for advisory board) (udpeget af Hillerød Elite Idræt)

Herudover deltager repræsentanter fra Kultur og Udvikling uden stemmeret.

Hillerød Elite Idræt konstituerer sig selv og vælger selv sin forretningsorden.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Valgperioden følger byrådsperioden.

§ 6 Tegningsret
Fonden tegnes af formand eller næstformand eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 7 Hæftelse
Fondens regnskab følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af en af bestyrelsens valgt revisor.

Bestyrelsen skal godkende regnskabet. Ingen ud over bestyrelsen hæfter for fondens dispositioner.
Der tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring.

§ 8 Vedtægtsændring
Bestyrelsen kan ved en enstemmig beslutning foretage ændringer i denne vedtægt. Vedtægtsændringer skal endelig godkendes af fondsmyndigheden og Hillerød Kommune.

§ 9 Overskud
Årets overskud anvendes til at fremme fondens formål jf. § 2.

§ 10 Opløsning
I tilfælde af fondens opløsning afvendes et eventuelt overskud til fremme af formålsbestemmelsen.

Vedtægtsændringen er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6. maj 2021

Organisering

I Hillerød Kommune er opgaverne med talentudvikling og eliteidrætten udlagt til Fonden Hillerød Elite Idræt.

Fondens bestyrelse består af følgende medlemmer med stemmeret:

2 repræsentanter fra Hillerød Byråd

 • Formanden eller en anden repræsentant for fagudvalget med ansvar for idrætsområdet
 • Formanden eller en anden repræsentant for fagudvalget med ansvar for undervisningsområdet

2 repræsentanter fra erhvervslivet (C4)

 • Repræsentant fra C4 med særlig interesse for idræt i kommunen 
 • Repræsentant fra Fonden for FrederiksborgCentret

1 repræsentant fra Hillerød Samvirkende Idrætsforeningers bestyrelse

1 repræsentant fra de prioriterede sportsklubber (udpeget af netværket blandt de prioriterede klubber)

1 repræsentant fra uddannelser med eliteidrætsordning (udpeget af Hillerød Elite Idræt)

1 repræsentant fra elitemiljøet (repræsentant for advisory board) (udpeget af Hillerød Elite Idræt)

Herudover deltager repræsentanter fra den relevante fagforvaltning i Hillerød Kommune uden stemmeret.

Bestyrelsen for Hillerød Elite Idræt konstituerer sig selv og vedtager selv sin forretningsorden.

Valgperioden følger byrådsperioden.

 

Idrætskonsulenten ansat i Hillerød Kommune, varetager rollen og opgaverne som Elitekoordinator.

Advisory Board

Til at understøtte bestyrelsen er der nedsat et Advisory Board, som har til opgave sammen med Kultur, Idræts og Fritid at vejlede og sparre med bestyrelsen for at sikre den bedst mulige udvikling i forhold til at skabe et udviklende talentidrætsmiljø i Hillerød. Advisory Boardet kan sparre og vejlede omkring de beslutninger bestyrelsen i HEI ønsker. Advisory Board består af:

 • Nuværende eller tidligere eliteidrætsudøver (sidder i HEIs bestyrelse)
 • Idrætskonsulent / Elitekoordinator (Kultur, Idræt og Fritid)
 • Koordinator for Talentidrætsklasserne (Skoleafdeling)
 • Koordinator for Hillerødordningen (Ansat af HEI)
 • Træner i Læringscentret (2 ansættelser – HEI og Skoleafdelingen)
 • Fritidskonsulent (Kultur, Idræt og Fritid)
 • Team Danmark konsulent

Øvrige udvalg

Bestyrelsen træffer beslutning om nedsættelse af udvalg. Følgende udvalg er etableret:

Udvalg for de prioriterede sportsklubber

Udvalget består af følgende:

 • Repræsentanter fra de prioriterede sportsgrene
 • Repræsentanter fra Kultur, Idræt og Fritid, Hillerød Kommune

Udvalget samarbejder om fælles muligheder for talentudvikling og diskuterer og forbereder input til HEIs bestyrelse.

Udvalg for Ungdomsuddannelsespartnerne i Hillerød-ordningen

Udvalget består af følgende:

 • En repræsentant for hver af uddannelserne i Hillerød-ordingen
 • Idrætskonsulent
 • Koordinator for Hillerød-ordningen

Netværket mellem de forskellige uddannelsessteder og HEI sikrer udveksling af information, koordinering af muligheder samt inspiration til løsninger i praksis. Målet er, at den enkelte sportsudøver oplever sammenhæng mellem uddannelse og sport.

Udvalget kan invitere gæster eller supplere sig selv.

Kommunikationsudvalg

Udvalget består af:

 • Repræsentant for HEI
 • Repræsentant fra Fonden for FrederiksborgCentret
 • Idrætskonsulenten

Udvalget har som opgave at se på:

 • Kommunikationsstrategi
  • Hjemmeside
  • SoMe
  • Presse